Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van Jollymex

Jollymex NV (BE0435545539)
Adres: Lindestraat 18, 9240 Zele, Oost-Vlaanderen, België
Telefoonnummer: +32 (0)52 44 45 15
E-mailadres: info@nattou.eu

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke  overeenkomst op afstand tussen Jollymex en de consument. De tekst van deze algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden kunnen eventueel bij Jollymex kosteloos ingekeken en op verzoek van de consument elektronisch toegezonden worden.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Jollymex niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
de prijs, inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Jollymex de prijs garandeert;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; en
de eventuele andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Jollymex onmiddellijk via elektronische weg een orderbevestiging. Zolang de orderbevestiging niet door Jollymex is verstuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Jollymex voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Jollymex passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Jollymex kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Jollymex goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan gemotiveerd een bestelling of aanvraag geweigerd worden.

De consument dient na de bestelling na te gaan of de orderbevestiging klopt met zijn bestelling. Indien Jollymex niet binnen de 2 uur op de hoogte is gesteld van een eventuele fout zal de bestelling uitgeleverd zoals vermeld in de orderbevestiging.

Alle weergegeven kleuren kunnen licht afwijken. Dit geldt zoals wel voor producten, als voor geborduurde teksten en verpakkingen. Jollymex zal zorgen voor een zo getrouw mogelijke weergave.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Na aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Jollymex terugsturen, overeenkomstig de door Jollymex verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Jollymex aangegeven methode.

Het herroepingsrecht of retourrecht geldt enkel voor producten en/of diensten die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 7.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Jollymex dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping en na ontvangst van het product, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor op gepersonaliseerde producten op vraag van de consument.

Artikel 8 – De prijs

Jollymex is vrij om eventuele prijswijzigingen door te voeren, zonder informatie deze mee te geven aan de consument.

De prijs van elk product is inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

Jollymex staat er voor in dat de producten voldoen aan de orderspecificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Jollymex, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Jollymex kan doen gelden.

Inzake een fout aan de zijde van Jollymex, zal het product kosteloos opnieuw geleverd worden, zolang het product voorradig is, of gecrediteerd en terugbetaald worden.

Jollymex kan geen garantie verlenen op producten die zijn aangeleverd door de consument zelf.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Jollymex zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de consument heeft opgegeven.

Overeenkomstig artikel 3 zal Jollymex de bevestigde orders uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling uitvoeren tenzij een langere of kortere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging heeft, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat Jollymex de betaling ontvangen heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dit geval zal Jollymex het volledig bedrag aan de consument uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Jollymex is niet verantwoordelijk voor eventuele schade geleden door een te late of foute levering. 

Artikel 11 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt pas definitief na orderbevestiging en betaling van het volledige bedrag.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Jollymex te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Jollymex het recht om bovenop de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten redelijke extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over producten en/of diensten moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jollymex, via mail of post.

De bij Jollymex ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jollymex binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 13 – Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de Jollymex en de consument is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.